รวมเอกสารและเงือนไขในการเบิกประกัน กรมธรรม์โควิด-06