ประกันภัยธุรกิจ

คุณสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

wpDataTable with provided ID not found!

ไทยศรีประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ ไม่คุ้มครอง
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม ไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ )
ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรม
ค่าเปลี่ยนกุญแจและตัวล็อคอันเป็นผลมากจากการโจรกรรม
ต่อครั้ง และ ต่อปี
10,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี
รวมอยู่ใน 10,000 บาท ข้างต้น
เงินสด
( เฉพาะเงินสดที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ ในเวลาทำการเท่านั้น )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสดระหว่างขนส่ง - ต่อครั้ง และ ต่อปี
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม ( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง ) ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
ชดเชยรายได้ ( รวมอยู่ในวงเงินชดเชยค่าเช่าแล้ว )
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อครั้ง และ ต่อปี
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน - บาท

ความรับผิดส่วนแรก

ความรับผิดส่วนแรก ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

วิริยะประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ ตามข้อมูล Database ต่อครั้ง และ ต่อปี
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม ต่อครั้ง และ ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ )
ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรม
ค่าเปลี่ยนกุญแจและตัวล็อคอันเป็นผลมากจากการโจรกรรม
ต่อครั้ง และ ต่อปี
10,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี
รวมอยู่ใน 10,000 บาท ข้างต้น
เงินสด
( เฉพาะเงินสดที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ ในเวลาทำการเท่านั้น )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสดระหว่างขนส่ง ต่อครั้ง และ ต่อปี
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง )
ต่อวัน
ชดเชยรายได้ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง -
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานจากภัยที่คุ้มครอง 250,000 บาท/คน ( ไม่เกิน 2 คน )
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน 5,000 บาท/ครั้ง/ปี

ความรับผิดส่วนแรก

ความรับผิดส่วนแรก ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่มี
ค่าวิชาชีพ ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

เมืองไทยประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ ไม่คุ้มครอง
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม ต่อครั้ง และ ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

อุบัติเหตุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับทุนประกัน ต่ำกว่า 10 ล้าน
ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ )
ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรม
ต่อครั้ง และ ต่อปี
1 ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี ( สำหรับทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท )
ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี ( สำหรับทุนประกันสูงกว่า 10 ล้านบาท )
เงินสด
ความเสียหายของตู้นิรภัย ในสถานที่ประกอบการ
ต่อครั้ง และ ต่อปี
1 ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี ( สำหรับทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท )
ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี ( สำหรับทุนประกันสูงกว่า 10 ล้านบาท )
เงินสดระหว่างขนส่ง - ต่อครั้ง และ ต่อปี
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย ( ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้พิสูจน์ความเสียหาย ) ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี ( สำหรับทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท )
ไม่เกิน 600,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี ( สำหรับทุนประกันสูงกว่า 10 ล้านบาท )
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง )
บาท ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
ชดเชยรายได้ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง - บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อครั้ง และ ต่อปี กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ชดเชยรายวัน ( เฉพาะผู้เอาประกันภัย )
1,000 บาท ต่อวัน ไม่เกิน 365 วัน (สำหรับทุนประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท )
2,000 บาท ต่อวัน ไม่เกิน 365 วัน (สำหรับทุนประกันสูงกว่า 10 ล้านบาท )
ค่าปลงศพ ( เฉพาะผู้เอาประกันภัย ) เหมาจ่า 50,000 บาท
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน - บาท

ความรับผิดส่วนแรก

เนื่องจากน้ำ 1,000 บาท
ภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ 1,000 บาท
กระจก/td> 1,000 บาท
ชดเชยรายได้ 3 วันแรก
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000 บาท เฉพาะทรัพย์สิน

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

อาคเนย์ประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ ตามข้อมูล Database ต่อครั้ง และ ต่อปี
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม ต่อครั้ง และ ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ ) ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสด ต่อครั้ง และ ต่อปี
( เฉพาะเงินสดที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ ในเวลาทำการเท่านั้น )
เงินสดระหว่างขนส่ง - ต่อครั้ง และ ต่อปี
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง และ ต่อปี
รวมอยู่ในวงเงินด้านบน
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง )
ต่อปี
ชดเชยรายได้ ต่อปี
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง ไม่มี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน - บาท

ความรับผิดส่วนแรก

ความรับผิดส่วนแรก ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 100,000 บาท
เบี้ยประกันภัย บาท
สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

กรุงเทพประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ 10% ของทุนประกันภัย แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม ต่อครั้ง และ ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ ) ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสด ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสดระหว่างขนส่ง ไม่มี
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง และ ต่อปี
รวมอยู่ในวงเงินข้างต้น
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง )
ต่อวัน
ชดเชยรายได้
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง ไม่มี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อครั้ง และ ต่อปี
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน ไม่มี

ความรับผิดส่วนแรก

สำหรับภัยลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ น้ำท่วม และ ภัยจากการยัดหยุดงานและการกระทำอันเนื่องจากเจตนาร้าย ความรับผิดส่วนแรก 10% ขั้นต่ำ 10,000 บาท

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

ทิพยประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ 30% ของทุนประกันภัย
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม ต่อครั้ง และ ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ ) ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสด ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสดระหว่างขนส่ง -
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง และ ต่อปี
- ต่อคน
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง )
ต่อวัน
ชดเชยรายได้
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง - ต่อครั้ง และ ต่อปี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อครั้ง และ ต่อปี
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน - บาทต่อปี

ความรับผิดส่วนแรก

สำหรับภัยน้ำท่วม 10% ของความเสียหายต่อครั้งและทุกครั้ง

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่มี
ค่าวิชาชีพ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

ซีพีอลิอันซ์ประกันภัย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. คอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และไม่เป็นบู้ทหรือแผงลอย
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบการ ทั้งหมด ป้ายร้านและป้ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สต็อกสินค้าที่ประกอบการทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลใน ฐานะผู้รักษาทรัพย์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า -
ระเบิด -
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ -
อากาศยาน -

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ ไม่คุ้มครอง
ลมพายุ ต่อครั้ง และ ต่อปี
แผ่นดินไหว ต่อครั้ง และ ต่อปี
น้ำท่วม

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน ต่อครั้ง และ ต่อปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อครั้ง และ ต่อปี
โจรกรรม ( ปรากฏล่องลอยการงัดแงะ )
ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรม Economy
ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรม Standard
ต่อครั้ง และ ต่อปี
10,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี
20,000 บาท ต่อครั้ง และ ต่อปี
เงินสด ต่อครั้ง และ ต่อปี ( เฉพาะเงินสดที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ ในเวลาทำการเท่านั้น )
เงินสดระหว่างขนส่ง - ต่อครั้ง และ ต่อปี
กระจก
( กระจกที่เป็นผนัง กระจกประตู กระจกหน้าต่าง )
ต่อครั้ง และ ต่อปี
ป้ายโฆษณา ต่อครั้ง และ ต่อปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
รวมอยู่ในวงเงินข้างต้น
ชดเชยค่าเช่า แทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
( อันสืบเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง )
ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
ชดเชยรายได้ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง - ต่อครั้ง และ ต่อปี
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อครั้ง และ ต่อปี
ทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน 2,000 บาท/ท่าน รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
3,000 บาท/ชิ้น รวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่พกพาได้ ไม่เกิน 20,000 บาท/ชิ้น

ความรับผิดส่วนแรก

ความรับผิดส่วนแรก ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว ไม่มี
ค่าวิชาชีพ ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
เบี้ยก่อนลด:
เบี้ยพิเศษ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
ไฟไหม้ 2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม 2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า: