ประกันภัยบ้านพัก

คุณสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บไม่คุ้มครอง
ลมพายุ10% ของทุนประกัน
แผ่นดินไหว10% ของทุนประกัน
น้ำท่วมไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน10% ของทุนประกันแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า10% ของทุนประกันแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )10% ของทุนประกันแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
• ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรมรวมในทุนประกันข้างต้น
• ค่าเปลี่ยนกุญแจและตัวล็อคอันเป็นผลมากจากการโจรกรรมรวมในทุนประกันข้างต้น
เงินสดไม่คุ้มครอง
กระจก10,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่คุ้มครอง

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราวไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง20,000 บาท
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยเดือนละไม่เกิน 15,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน
เงินชดเชยกรณีผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตรเสียชีวิต ภายในอาคารอันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง200,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

ไทยศรีประกันภัย • Home Care Standard

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บไม่คุ้มครอง
ลมพายุ10% ของทุนประกัน
แผ่นดินไหว10% ของทุนประกัน
น้ำท่วมไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน50% ของทุนประกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า10% ของทุนประกัน
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )10% ของทุนประกัน
• ค่าซ่อมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากการโจรกรรมรวมในทุนประกันข้างต้น
• ค่าเปลี่ยนกุญแจและตัวล็อคอันเป็นผลมากจากการโจรกรรมรวมในทุนประกันข้างต้น
เงินสดไม่คุ้มครอง
กระจก10,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก200% ของทุนประกันภัย แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราวไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง20,000 บาท
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยเดือนละไม่เกิน 15,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน
เงินชดเชยกรณีผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตรเสียชีวิต ภายในอาคารอันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง200,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

วิริยะประกันภัย • บ้านเปี่ยมสุข

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ50,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
100,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000
ลมพายุ50,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
100,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000
แผ่นดินไหว50,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
100,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000
น้ำท่วม50,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
100,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน10% ของทุนประกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า50,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
200,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )100,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
300,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000
เงินสด5,000 บาท ทุนประกัน 500,000
10,000 บาท ทุนประกัน 1 – 2.5 ล้านบาท
50,000 บาท ทุนประกัน 3 – 6 ล้านบาท
กระจก5,000 บาท ทุนประกัน 500,000
10,000 บาท ทุนประกัน 1 – 2.5 ล้านบาท
20,000 บาท ทุนประกัน 3 – 6 ล้านบาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก300,000 บาท ถ้าทุนประกันต่ำกว่า 3,000,000
500,000 บาท ถ้าทุนประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000,000

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

ค่าวิชาชีพไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัย1,500 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน ทุนประกัน 500,000
2,000 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน ทุนประกัน 1 – 2.5 ล้านบาท
2,500 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน ทุนประกัน 3 – 6 ล้านบาท

เบี้ยประกันภัย บาท บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

เมืองไทยประกันภัย • บ้านเมืองไทย

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บไม่คุ้มครอง
ลมพายุ10% ของทุนประกัน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
แผ่นดินไหว10% ของทุนประกัน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
น้ำท่วมไม่คุ้มครอง
a

ความคุ้มครองพิเศษ

โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )50,000 บาท
• คุ้มครองตัวอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม2,500 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก250,000 บาท/ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี

ความรับผิดส่วนแรก

1,500.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความเสียหายเนื่องจากน้ำ
500.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
500.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความเสียหายจากการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

เงินชดเชยกรณีผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตรเสียชีวิต ภายในอาคารอันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครองไม่เกิน 3 คน ในวงเงินคนละ 100,000 บาท
การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยตามที่จ่ายจริงตามสมควร แต่ ไม่เกิน 3 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 5% ของทุนประกัน

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

อาคเนย์ประกันภัย • Easy Package

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ4 ภัยรวมกัน 50,000 บาท
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน50,000 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า50,000 บาท
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )100,000 บาท
เงินสด20,000 บาท
กระจก100,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก200,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัย100,000 บาท
คุ้มครองความรับผิดตามกม.ของนายจ้างต่อลูกจ้าง20,000 บาท

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยไม่เกิน 45,000 บาท
คุ้มครองโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทาง กม.10,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล20,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินของลูกจ้าง10,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

อาคเนย์ประกันภัย • Combo Package

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ4 ภัยรวมกัน 100,000 บาท
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน100,000 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า100,000 บาท
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )250,000 บาท
เงินสด50,000 บาท
กระจก250,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก500,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัย200,000 บาท
คุ้มครองความรับผิดตามกม.ของนายจ้างต่อลูกจ้าง50,000 บาท

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยไม่เกิน 60,000 บาท
คุ้มครองโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทาง กม.10,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล20,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินของลูกจ้าง10,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

อาคเนย์ประกันภัย • Ultimate Package

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ4 ภัยรวมกัน 100,000 บาท
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน200,000 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า150,000 บาท
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )500,000 บาท
เงินสด100,000 บาท
กระจก500,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัย500,000 บาท
คุ้มครองความรับผิดตามกม.ของนายจ้างต่อลูกจ้าง100,000 บาท

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยไม่เกิน 90,000 บาท
คุ้มครองโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทาง กม.10,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล20,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินของลูกจ้าง10,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

กรุงเทพประกันภัย • บ้านพร้อมสรรพ

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ10% ของทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ลมพายุ10% ของทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
แผ่นดินไหว10% ของทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
น้ำท่วม10% ของทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงานไม่มีความคุ้มครอง
เครื่องใช้ไฟฟ้า50,000 บาท
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )ไม่เกิน 100,000 บาท
เงินสดไม่มีความคุ้มครอง
กระจกไม่มีความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่เกิน 1,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 5,000 บาท ( สูงสุด 3 คน )

ความรับผิดส่วนแรก

10% ขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับ ภัยธรรมชาติ

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยไม่เกิน เดือนละ 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
คุ้มครองโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทาง กม.10,000 บาท
คุ้มครองโบราณวัตถุไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายขนย้ายซาก 10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงตามความเสียหายแท้จริง
ค่าวิชาชีพ10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกอาคาร10% ของทุนประกันภัยเฉพาะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

กรุงเทพประกันภัย • รักษ์บ้าน

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บรวมกัน 4 ภัยไม่เกิน 20,000 บาท
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงานไม่มีความคุ้มครอง
เครื่องใช้ไฟฟ้า20,000 บาท หรือ 5% ของทุนประกัน แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )
• คุ้มครองเฉพาะความเสียหายจากตัวอาคาร ไม่เกิน 20,000 บาท
เงินสดไม่เกิน 20,000 บาท
กระจกไม่มีความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่มีความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยไม่มีความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีความคุ้มครอง

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัย
• ความเสียหายต่ำกว่า 50%คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท
• ความเสียหายมากกว่า 50%คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท
• ความเสียหายสิ้นเชิงคุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 120,000 บาท
คุ้มครองโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทาง กม.10,000 บาท
คุ้มครองโบราณวัตถุไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายขนย้ายซาก 10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงตามความเสียหายแท้จริง
ค่าวิชาชีพ10% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราวไม่เกิน 5,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย • บ้านมั่นคง

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ลมพายุไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
แผ่นดินไหวไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
น้ำท่วมไม่มีความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงานไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 60,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
• คุ้มครองความเสียหายของตัวอาคารไม่เกิน 20,000 บาท
เงินสดไม่มีความคุ้มครอง
กระจกไม่เกิน 10,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
คุ้มครองสมาชิกในครอบครับเสียชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 100,000 บาท รวมกันสูงสุด 3 คน

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัย
• ความเสียหายมากกว่า 50% คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เครื่องแต่งกาย10,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดปี
ค่าใช้จ่ายขนย้ายซาก 10,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดปี
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง10,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดปี
ค่าวิชาชีพ10,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดปี
ม่านบังแดด ม่านบังตา ป้ายต่างๆนอกอาคาร10,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดปี
ความสูญเสียของเสาอากาศหรือการหักโค่นต้นไม้10,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดปี

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

ทิพยประกันภัย • บ้านทิพยิ้มได้

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บรวมกันไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วมไม่เกิน 50,000 บาท

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงานไม่มีความคุ้มครอง
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )ไม่มีความคุ้มครอง
เงินสดไม่มีความคุ้มครอง
กระจกไม่มีความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่มีความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยไม่มีความคุ้มครอง
คุ้มครองความรับผิดตามกม.ของนายจ้างต่อลูกจ้างไม่มีความคุ้มครอง

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

คุ้มครองชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้หรือภัยที่คุ้มครองภายในสถานที่เอาประกันภัย50,000 บาท/คน
100,000 บาท/ครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
วัตถุโบราณไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายขนย้ายซาก10% ของทุนประกันภัย
บริการฉุกเฉินเรื่องบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

ไอโออิ ประกันภัย • Sweet Home care Plan C

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บไม่มีความคุ้มครอง
ลมพายุไม่มีความคุ้มครอง
แผ่นดินไหวไม่มีความคุ้มครอง
น้ำท่วมไม่เกิน 50,000 บาท

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงานไม่มีความคุ้มครอง
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้งและ ตลอดระยะเวลาประกันภัย
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )5% ของทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
• ความเสียหายของตัวอาคารจากการโจรกรรมไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
เงินสดไม่มีความคุ้มครอง
กระจกไม่มีความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่มีความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยไม่มีความคุ้มครอง
คุ้มครองสมาชิกในครอบครับเสียชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุในสถานที่เอาประกันภัยไม่มีความคุ้มครอง

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัย
• ความเสียหายมากกว่า 50% คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท
• ความเสียหายสิ้นเชิง คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายขนย้ายซาก 10% ของทุนประกันภัย ไม่เกิน 100,000 บาทตลอดปี
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงไม่เกิน 10,000 บาทตลอดปี
ความเสียหายจากเพลิงไหม้ ต่อพันธบัตร ทองรูปพรรณ อัญมณีไม่เกิน 10,000 บาทตลอดปี

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า:

ไอโออิ ประกันภัย • Sweet Home care Plan D

ชื่อแบบประกัน
บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันคอนกรีต เกิน 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
ใช้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่มีการประกอบกิจการใดๆ
ทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ทรัพย์สินต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินสด ทองคำ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เอกสารสิทธิ์ต่างๆ และทรัพย์สินที่ยกเว้น ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

อัคคีภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
เนื่องจากน้ำ
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ลูกเห็บ4 ภัยรวมกัน 100,000 บาท
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม

ความคุ้มครองพิเศษ

ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน200,000 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า150,000 บาท
โจรกรรม ( ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ )500,000 บาท
เงินสด100,000 บาท
กระจก500,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในสถานที่เอาประกันภัย500,000 บาท
คุ้มครองความรับผิดตามกม.ของนายจ้างต่อลูกจ้าง100,000 บาท

ความรับผิดส่วนแรก : ไม่มี

สิทธิประโยชน์-เงื่อนไขพิเศษ

การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าเช่าที่พักอาศัยไม่เกิน 90,000 บาท
คุ้มครองโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทาง กม.10,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล20,000 บาท
คุ้มครองทรัพย์สินของลูกจ้าง10,000 บาท

เบี้ยประกันภัย บาท

สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
กลุ่ม:
ทุนประกัน:
หมายเหตุ:
ไฟไหม้:
น้ำท่วม:
โจรกรรม:
เบี้ย:
ไฟไหม้2:
ลมพายุ 10% ไม่เกิน 5M:
แผ่นดินไหว 10% ไม่เกิน 5M:
น้ำท่วม2:
จราจลนัดหยุดงาน 10% ของทุน:
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า:
โจรกรรม 2:
เงินสด:
เงินสดระหว่างขนส่ง:
กระจก:
ป้ายโฆษณา:
ค่าเช่าการสูญเสียค่าเช่า:
ชดเชยรายได้:
ความรับผิดบุคคลภายนอก:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล:
ตั้งในศูนย์การค้า: