การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่ง โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือคว่ำ เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือขนลงจากเรือจนทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 3 แบบ เรียงลำดับจากแบบความคุ้มครองที่มากที่สุดและลดหลั่นกันไป ดังนี้

  1. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ A (Institute Cargo Clauses (A)) เป็นความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากกระทำของมนุษย์ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น สินค้าได้รับความเสียหายจากเปียกน้ำฝน การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น การถูกปล้นโดยโจรสลัด สินค้าถูกลักขโมย และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาด การปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม เป็นต้น
  2.  ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ B (Institute Cargo Clauses (B)) ให้ความคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
  3.  ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ C (Institute Cargo Clauses (C)) ให้ความคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น (มีจำนวนภัยที่คุ้มครองน้อยกว่าแบบ B)

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย