การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ในสถานที่ประกอบการย่อมต้องมีบุคคลมากมายเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือลูกค้า บางครั้งก็หลักเลี่ยงไม่ได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้น และเมื่อบุคคลผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จากความผิดพลาดของสถานประกอบการ ก็หนีไม่พ้นที่เจ้าของสถานประกอบการนั้นจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัย จะเข้ามาช่วยชดใช้ค่าสินไหมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื่องมากจากสาเหตุอันเกิดจากความผิดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

  1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยปกติกรมธรรม์จะมีการกำหนดความรับผิดส่วนแรกสำหรับผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดในหมวดนี้
  3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี