การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเนื่องจากสินค้าของตนเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทก็ตาม ใช้หลักความรับผิดแบบเคร่งครัดมาใช้ (Strict Liability) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Law) ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

1.บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) สำหรับ

  • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

2.การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะไม่เป็นการปลดเปลื้องบริษัทจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย