มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อด้วยกัน บ้างก็เรียกว่าการประกันสรรพภัย ( Insurance All Risks : IAR ) บ้างก็เรียกการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย ซึ่งจะมีลักษณะของการประกันที่ระบุภัย ( Named Perils ) แต่ IAR จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัย โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวังข้อตกลง

คุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย