การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

คือ การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภายใต้ข้อตกลงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แต่การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย)เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัย
เพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น
ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย หากทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจาก

 1. ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากแรงระเบิดเนื่องมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหวต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก

  การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือการลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น
  การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือทำให้แห้ง
 2. ฟ้าผ่า
 3. แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
 4. ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงต่ออายุสัญญาประกันภัยด้วย (หากมี) และเป็นผลให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ณ.สถานที่เอาประกันภัยต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนความสูญเสียหรือความเสียหายที่แท้จริงจากการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในข้อกำหนดในการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ทั้งนี้ ในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจะต้องมีการประกันอัคคีภัยซึ่งมีผลบังคับอยู่ และคุ้มครองส่วนได้เสียในทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย ณ สถานที่เอาประกันภัยและความเสียหายที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยที่รับประกันอัคคีภัยที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยตกลงจะชดใช้ความเสียหายนั้น ๆ กรณีที่ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินมีจำนวนน้อยกว่าความเสียหายส่วนแรกที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ถือว่าความเสียหายดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ความรับผิด ของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน

  จำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่เกิดความเสียหาย
  จำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่บริษัทได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้จำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจำนวนดังเดิม โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย