การประกันภัยป้ายโฆษณา

ปัจจุบันนี้ การโฆษณาผ่านป้ายขนาดใหญ่ ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นวงกว้าง แต่ด้วยขนาดและที่ตั้งของป้ายต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีความเสี่ยงภัย ไม่ว่าจากภัยธรรมชาติ หรือภัยอื่นๆ ดังนั้นทางเจ้าของป้ายสามารถที่จะถ่ายโอนความเสี่ยง ด้วยการทำประกันป้ายโฆษณา โดยเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวป้ายโฆษณา นอกจากนั้นยังคุ้มครองไปถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่หากป้ายล้มลงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายไปทำความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทางบริษัทประกันภัยก็จะเข้าไปทำหน้าที่ชดใช้แทน

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ป้ายและโครงสร้าง) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อตัวป้ายหรือโครงสร้างอันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์

หมวด 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย สำหรับการบาดเจ็บการเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากป้ายโฆษณา ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย และอุบัติเหตุดังกล่าวต้องเกิดจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง