การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คืออะไร?

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ส่วนที่ 1 หากผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายดังนี้

  • การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย
  • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย บริษัทให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียต่อความบาดเจ็บ
ทางร่างกายซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยอุบัติเหตุในขณะหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม การเล่นในสนามกอล์ฟหรือ
สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผล ดังนี้

  • เสียชีวิต
  • สูญเสียอวัยวะและสายตา
  • ทุพพลภาพชั่วคราว
  • การรักษาพยาบาล

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟสูญหายหรือ
เสียหายโดยอุบัติเหตุในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
หรือในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการเล่นหรือแข่งขัน บริษัท
จะจ่ายเงินรางวัลให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เครดิตข้อมูลจาก สมาคมประกันวินาศภัย