การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานแล้วเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นโดยอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้น และค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

คุ้มครองไม่ว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น หรือในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งในกรณีใดก็ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย