การประกันภัยเครื่องจักร

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังคุ้มครองความเสียหายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันทีจากสาเหตุใด ๆ เช่น การระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้น

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงาน การซ่อม หรือการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย