การประกันภัยโจรกรรม

การประกันภัยโจรกรรม

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
นอกจากนี้ การประกันภัยโจรกรรมยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมของคนร้ายด้วย

ความคุ้มครองเบื้องต้น

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ ประกอบด้วย

1. แบบ จร.1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการลักทรัพย์เท่านั้นโดยคนร้ายได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัยโดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยของความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

2. แบบ จร.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.1 แต่รวมถึงการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ด้วย

3. แบบ จร.3 การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ
ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่จะได้ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยโดยชัดแจ้ง

ประกันการก่อสร้าง หรือ ประกันงานก่อสร้าง ( Contractor’s All Risk )

ประกันงานก่อสร้าง หรือประกันการก่อสร้าง

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ในหมวดกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับวิศวกรรม ชื่อเรียกของการประกันภัยชนิดนี้รู้จักกันในหลายชื่อ โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันการก่อสร้าง ประกันการก่อสร้างหรือประกันงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปรับงานก่อสร้างตามสัญญาแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงแรม ก่อสร้างอพาร์ทเม้นต์ ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน หรืองานติดตั้งเครื่องจักร งานระบบต่างๆ เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้างอาจเคยเจอปัญหาหรือได้ยินข่าวประเภทนี้

 • เครนล้มทับบ้านคนที่อยู่ด้านข้างโครงการ
 • เกิดไฟไหม้อาคารที่ก่อสร้างกำลังจะเสร็จ
 • ตอกเสาเข็มแล้วทำให้อาคารข้างเคียงเสาและคานร้าว
 • คนงานทาสีตึกทำของตกลงมา ทับคนด้านล่างเสียชีวิต
 • พายุพัดกระเบื้องที่กำลังติดตั้ง ไปโดนรถยนต์คนอื่นเสียหาย
 • ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร เกิดอุบัติเหตุโรงงานไฟไหม้
 • และอื่น ๆ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ ประกันการก่อสร้าง หรือประกันงานก่อสร้าง ผ่าน เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้าง ประกันการก่อสร้าง ประกันภัยโครงการ หรือประกันระหว่างก่อสร้างจะช่วยตอบโจทย์คุณได้

โดยประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ

1.ในส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (Material Damage Section) ซึ่งแบ่งออกเป็น

      1.1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ (Building and Civil Engineering Works) จะคุ้มครองทรัพย์สินดังที่ระบุไว้ในหน้าตาราง ซึ่งได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากเหตุที่ไม่สามารถคาดหมายได้ หรือได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ เช่นการล้มทับของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ การผิดพลาดจากการทำงานของคนงานก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

      1.2 งานติดตั้งเครื่องจักร (Machinery Erection)

2.ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) บริษัทประกันผู้รับประกันภัย มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยเป็นการชดเชยสำหรับ

2.1 การบาดเจ็บต่อร่างการ และ ชีวิต (Bodily Injury)

2.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดยตรงจากการปฏิบัติงานตามสัญญาที่มีการประกันภัยไว้

กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างนี้ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีรายละเอียดสลับซับซ้อน เพราะในโครงการก่อสร้างแต่ละประเภทนั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นในงานก่อสร้างบางครั้งบางที อาจประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายฝ่าย ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความคุ้มครองในกรมธรรม์ทั้งสิ้น จึงต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง และความเชี่ยวชาญ ในการออกกรมธรรม์ประเภทนี้ เนื่องจากในมูลค่างานการก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีมูลค่างานสูงมาก และเกี่ยวเนื่องกับผู้คนหลายฝ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุความเสียหายมูลค่าของความเสียหายก็สูงตามขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นรายละเอียดในกรมธรรม์จึงต้องมีความครอบคลุมและละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อคุณมีเคลม เค.สตรองค์ ฯ ช่วยบริการ ให้คำแนะนำ และ ประสานงานจนคุณได้รับค่าสินไหม

ด้านล่างคือตัวอย่าง บางส่วนที่เค.สตรองค์ฯ ช่วยในการเคลม

ข้อดีของการทำประกันผ่านทาง เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คือ

1.เรามีบริษัทประกันภัย ในเครือมากมาย มากกว่า 15 บริษัทประกันภัย จากประสบการณ์ของเรา ทำให้เรารู้ว่าบริษัทประกันใด เหมาะกับงานก่อสร้างแบบใด ดังนั้นเราสามารถทำใบเสนอราคาให้ท่านเลือกได้ ไม่ต่ำกว่า 3 บริษัทประกันภัย ( การขอเบี้ยประกันโดยตรงจากบริษัทประกันภัย อาจทำให้กรมธรรม์ของท่าน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทประกันเป็นผู้รับความเสี่ยง เมื่อบริษัทประกันเห็นความเสี่ยง การจะให้ความคุ้มครองในส่วนนั้นก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น )

2.เรามีประสบการณ์ ความชำนาญในแบบประกันนี้ ดังนั้นเราสามารถ ช่วยท่านต่อรองกับบริษัทประกัน เพื่อให้ท่านได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่ท่านมี ภายใต้เบี้ยประกันที่แข่งขัน เนื่องจากเรานำเสนอหลายบริษัทประกันภัย

3.เอกสารความคุ้มครองรวดเร็ว ทำให้ท่านสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามเวลา

4.เราทำหน้าที่บริการ อำนวยความสะดวก เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะเราจะทำหน้าที่ประสานงานและต่อร้องการเรียกร้องค่าสินไหมให้กับท่าน

มีตัวอย่างหลาย ๆประเด็น ที่ผู้เอาประกันประเภทนี้ ต้องให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น

 • โครงการก่อสร้างนี้ ผู้ว่าจ้าง (Princilpal) มีการประมูลงานแบบ ผู้รับเหมารายเดี่ยว (Single Contract Bidding) ที่อาศัยผู้รับเหมาหลักรายเดียว หรือ ประมูลงานก่อสร้างแบบแยกส่วน (Separate Bidding) ซึ่งจะแยกผู้รับเหมาดูแลเป็นส่วนๆ ไป โดยการประมูลทั้ง 2 แบบนี้ รายละเอียดในเรื่องผู้ที่ควรเป็นคนดูแลการทำประกันภัยก็แตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของการประมูลการก่อสร้างแบบแยกส่วนนั้น เราแนะนำว่าตัวผู้ว่าจ้างเองควรเป็นหลักในการทำกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างประเภทนี้
 • ในงานที่มีงานฐานรากเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องมีการใช้เครื่องจักรในการขุด เจาะ ซึ่งมีความสั่นสะเทือน ผู้ต้องการเอาประกันภัยประเภทนี้รู้หรือไม่ว่าความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับคน หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือความมั่นคงอาคาร ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การถอดถอน หรือการอ่อนตัวของสิ่งค้ำจุน (Vibration Removal or Weakening of Support-VRWS) เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประเภทนี้ และจะต้องทำอย่างไร เพื่อทำให้เกิดความคุ้มครอง
 • ระยะเวลาที่เริมต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง การประกันประเภทอื่นส่วนใหญ่ จะมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และ สิ้นสุด ความคุ้มครองชัดเจน แต่ในกรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้างนี้นอกจากจะมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองแล้ว กรมธรรม์การก่อสร้างนี้ยังหมดสิ้นความคุ้มครองอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นได้ด้วย
 • ความเสียหายส่วนแรก (Deductible) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ที่ต้องการทำประกันประเภทนี้ ต้องทราบว่าในการทำกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างนั้น ในกรมธรรม์ต้องมีการติดความเสียหายส่วนแรกแน่นอน  มากหรือน้อยย่อมมีผลทั้งเรื่องเบี้ยประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นจำนวนความเสียหายส่วนแรก จึงต้องเหมาะสมกับความเสี่ยงและมูลค่าของงาน
 • นอกจากนั้นยังมีประเด็น อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงาน หลายปีของเราที่ให้คำปรึกษา จึงทราบว่าหลายๆ ครั้งทางบริษัทผู้รับเหมาจะให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่ติดต่อในการทำประกันภัยประเภทนี้ โดยฝ่ายจัดซื้อจะเน้นที่เบี้ยประกันราคาถูกเป็นหลัก แต่ไม่มีความรู้ในแบบประกันที่มากพอ สุดท้ายจึงประสบปัญหาตามมาเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

นอกจากนั้น เนื่องจากกรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างประเภทนี้ จัดเป็นการประกันแบบ All Risks  ประเภทหนึ่ง ชื่ออาจจะดูว่าให้ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีเรื่องของข้อยกเว้นต่างๆ ที่ต้องให้ความสำคัญ โดยข้อยกเว้นนั้นจะมีทั้งในส่วนของ  หมวด1.ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ หมวด 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งแต่ละข้อล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น

ดังนั้นในการทำประกันประเภทนี้ ควรทำผ่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริง สามารถกลั่นกรองและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อต่อรองรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ได้ ในหลายๆ ครั้ง ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยอาจคิดว่าการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ท่านจะไม่มีใครตรวจสอบและต่อรองรายละเอียดกรมธรรม์ให้เลย เพราะท่านไม่รู้ว่าต้องต่อรองอย่างไร

สำหรับผู้รับเหมาที่เข้าไปปรับปรุง ต่อเติม หรือแก้ไข ห้องหรือร้านค้าที่อยู่ภายในตัวอาคาร อาจจะเป็น ประกันระหว่างปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ประกันระหว่างปรับปรุงห้องในคอนโดมิเนียม ซึ่งส่วนใหญ่ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะบังคับให้ผู้รับเหมา ที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในตัวอาคารจะต้องจัดทำประกันประเภทนี้ Click เลย เพื่อดูข้อมูลสำหรับการประกันเพื่อปรับปรุง ห้องชดุ ร้านค้า สำนักงาน ในอาคาร ต่างๆ 

สนใจ สอบถามเพื่อขอคำแนะนำ หรือ สนใจทำประกันระหว่างก่อสร้าง

Line Id : @k.strong Click เลย

 

ติดต่อเรา 083-246-3599 , 02-848-9858-9 Click เลย

E-mail :  [email protected]

ลองชมคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงภาพรวมของ กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน เค.สตรองค์ฯ

ข้อดีของการทำประกันกับเรา


ข้อดีของการทำประกันกับเรา

" ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีหลายบริษัทประกันภัยบริการท่าน นอกจากนั้นเรายังเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้จริงในแบบประกันนั้นๆ "

สนใจ สั่งซื้อประกัน Click ที่นี่ ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์สำหรับงานประกันประเภทนี้ การซื้อประกันผ่านคนที่มีความรู้จริง ย่อมช่วยท่านได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั่นเรายังแนะนำท่านให้กรมธรรม์ของท่านมีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุดที่ท่านอาจต้องเผชิญ

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเราเป็นประกันดี ประกันคุณภาพ ประกันที่จริงใจ ใส่ใจในเรื่องบริการ รักษาคำพูด และเราเชื่อหลักที่ว่า ถ้าคุณอยากใช้บริการกับใคร คุณจะติดต่อเข้ามาเอง ดังนั้นเราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้า