การประกันภัยโจรกรรม

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
นอกจากนี้ การประกันภัยโจรกรรมยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมของคนร้ายด้วย

ความคุ้มครองเบื้องต้น
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ ประกอบด้วย

  1. แบบ จร.1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการลักทรัพย์เท่านั้นโดยคนร้ายได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัยโดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยของความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
  2. แบบ จร.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.1 แต่รวมถึงการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ด้วย
  3. แบบ จร.3 การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ
    ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่จะได้ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยโดยชัดแจ้ง