ประกันวิชาชีพ ( Professional Indemnity Insurance )

ในการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนาย ผู้ออกแบบ ผู้คุมงานก่อสร้าง หรือ วิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความชำนาญความรู้ความสามารถเฉพาะทาง กรมธรรม์ฉบับนี้จะเพิ่มความสบายใจในการทำงานมากขึ้น เพราะความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ แต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจะไม่เกิดขึ้น 100% โดยกรมธรรม์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นการกระทำ ของผู้เอาประกันภัย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย