ประกันการเดินทาง

You can swipe to see more

ชื่อแบบประกัน :

บริษัทประภัย :

ความคุ้มครองผลประโยชน์
1ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สวยตาหรือทุพพบภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
2ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
3คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด
4การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด
5การส่งศพกลับประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด
6การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
7การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
8การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่ง
9ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
10การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด
11ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
12การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
13ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยขณะเดินทางไปต่างประเทศวันละ
14ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
15ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
16ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด
17การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด
18ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์)
19การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
20การจี้เครื่องบิน
21การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
เบี้ยประกันต่อคน เอเซีย อายุ 1-14ปี เอเซีย อายุ 15-65ปี เอเซีย อายุ 66-75ปี นอกเอเซีย อายุ 1-14ปี นอกเอเซีย อายุ 15-65ปี นอกเอเซีย อายุ 66-75ปี
จำนวน
ราคารวม 0 0 0 0 0 0
ราคาพิเศษ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด0
สนใจกรมธรรม์นี้ หรือสอบถามผ่าน Line ID: @K.Strong
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองและเบี้ยประกัน

TA ต่างประเทศ

บริษัทประกันภัย:
ชื่อแผน:
Plan No.:
จำนวนวัน :
การเสียชีวิต :
Asia 0-14 ก่อนลด :
Asia 0-14 :
Asia 15 - 65 ก่อนลด :
Asia 15 - 65 :
Asia 66 - 75 ก่อนลด :
Asia 66 - 75 :
World Wide 0-14 ก่อนลด :
World Wide 0-14 :
World Wide 15 - 65 ก่อนลด :
World Wide 15 - 65 :
World Wide 66 - 75 ก่อนลด :
World Wide 66 - 75 :
ของสมนาคุณ :
การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในต่างประเทศ :
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังกลับถึงไทย :
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ :
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ :
การยกเลิกการเดินทาง :
การลดจำนวนวันเดินทาง :
ความล่าช้าของเที่ยวบิน :
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว :
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง :
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก :
การเยี่ยมไข้/ญาติใกล้ชิด 1 ท่าน เพื่อร่วมดูแลและร่วมเดินทางกับผู้เอาประกันภัย :
การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย :
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว :
การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง :
ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค :
การพลาดการต่อเที่ยวบิน :
ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า :
การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) :
การจี้เครื่องบิน :
การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ :