ตารางการประกันรถยนต์ ประเภทต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันรถยนต์
ประเภท ความคุ้มครองต่างๆ ข้อดีข้อเสีย โดยเปรียบเทียบ
การประกัน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อผู้เอาประกัน เอกสารแนบท้าย
ต่อชีวิต
หรืออนามัย
ร่างกาย
ต่อทรัพย์สิน ต่อตัวรถ ความสูญหาย
และไฟไหม้
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกันตัว
ผู้ขับขี่
ระดับความประหยัด ทุนใน
เอาประกัน
ซ่อมรถผู้
สถานการณ์
ที่เคลมได้
ความง่ายใน
การเคลม
1 x x x x x x x 0 4 4 4
2 x x x x x x 2 0 0 1
3 x x x x x 4 0 0 1
2+ x x x x x x x 1 2 1 2
3+ x x x x x x 3 2 1 2

 

คำอธิบายของข้อดีข้อเสีย คะแนนจะไล่ตั้งแต่ 0 – 4 คะแนนที่สูงหมายถึงระดับที่ดีขึ้นไป
ระดับความประหยัด วัดจากเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเปรียบเทียบจากรถคันเดียวกัน
ทุนในการซ่อมรถผู้เอาประกัน ในกรณีของ 2+,3+ จะอยู่ที่ 100,000 หรือ 200,000 ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน
สถานการณ์ในการเคลม ในกรณีของ 2+,3+ จะเคลมได้เฉพาะกรณีที่รถยนต์ชนกับรถยนต์เท่านั้น
ความง่ายในการเคลม ในกรณีของ 2+,3+ จะเคลมได้กรณีที่คู่กรณีต้องตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด