หยุดกิจการปรับปรุงอาคารชั่วคราว ผู้รับเหมาพลาดไฟไหม้ ประกันเดิมที่มีคุ้มครองไหม (1)