เหตุผลดีๆ ที่คนเราต้องทำประกันภัย

รวมความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์การเดินทางที่คุณอาจไม่ทราบ

กรมธรรม์การเดินทาง

รวมความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์การเดินทางที่คุณอาจไม่ทราบ

 • คุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกะทันหันและคาดการณ์ไม่ได้ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง จนทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ตามมาตรฐานการแพทย์
 • คุ้มครอง กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อในประเทศไทยหลังเดินทางกลับมาแล้ว จากอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยต้องเข้ารับการรักษาภายใน 168 ชั่วโมง หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย
 • คุ้มครอง กรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ในระหว่างระยะเวลาเดินทาง และมีความจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อทำการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
 • คุ้มครอง กรณีจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง โดยมีสาเหตุมาจาก
  • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย ของผู้เอาประกัน ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สมควรที่จะเดินทาง
  • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ของผู้เอาประกัน จนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการ
  • ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ

 • คุ้มครอง จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด อันมีผลทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น, ค่าใช้จ่ายที่ชำระไปล่วงหน้าสำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างการเดินทาง และ/หรือ ค่าปรับ โดยการลดวันนี้ต้องมีสาเหตุมาจาก
  • การบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย
  • การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยของคู่สมรส บิดามารดาของผู้เอาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส บุตร พี่น้องของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในประเทศไทย
 • คุ้มครอง ในกรณีที่เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเดินทางล่าช้า อันเนื่องมาจากสาเหตุ
  • สภาพอากาศไม่อำนวย
  • การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน
  • การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือสนามบิน
 • คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง / ทรัพย์สินส่วนตัวภายในประเป๋าเดินทาง / อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  • ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทขนส่ง ซึ่งผู้เอาประกันได้ฝากไว้และพนักงานตกลงว่าจะเก็บรักษาไว้ให้
  • การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันได้ลงทะเบียนเข้าพักไว้
  • การถูกจี้บังคับ ถูกขู่เข็ญ หรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อสิ่งของเหล่านี้ชิงไป

 • คุ้มครองกรณี กระเป๋าเดินทางมาล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมง อันเนื่องมากจากความผิดพลาดของผู้ขนส่ง บริษัทจะจ่ายสินไหมสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเสื้อผ้ารวมถึงของใช้ที่จำเป็น
 • คุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัย บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อย่างกะทันหันในระหว่างเดินทาง และจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันเกินกว่า 5 วัน โดยไม่มีญาติหรือเพื่อนร่วมเดินทางด้วย บริษัทจะจัดหาและจ่ายค่าตั๋วเดินทางไปกลับให้ญาติใกล้ชิดเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
 • คุ้มครอง จ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • คุ้มครอง เงินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียหรือสูญหายในระหว่างการเดินทาง อันเกิดจาก
  • การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะตู้นิรภัยที่อยู่ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันได้ลงทะเบียนเข้าพักไว้
  • การถูกจี้บังคับ ถูกขู่เข็ญ หรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงทรัพย์

 • คุ้มครอง ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง โดยบริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร รวมถึงค่าที่พักที่จำเป็นหากต้องเลื่อนการเดินทาง โดยมีสาเหตุมาจาก
  • การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันได้ลงทะเบียนเข้าพักไว้
  • การถูกจี้ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆที่ในลักษณะใช้ความรุนแรง
 • คุ้มครอง การพลาดต่อเที่ยวบิน
 • คุ้มครอง ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า กรณีที่เช่ารถในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศแล้วเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดและต้องชดใช้ความเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขของการเช่ารถ
 • คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายของโน้ตบุ๊ค อันเนื่องมากจาก
  • ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรม หรือบริษัทขนส่ง ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ฝากโน้ตบุ๊คไว้ และพนักงานตกลงรับฝาก
  • การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันได้ลงทะเบียนเข้าพักไว้
  • การถูกจี้บังคับ ถูกขู่เข็ญ หรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงโน้ตบุ๊คนั้น
 • คุ้มครอง การจี้เครื่องบิน จะชดใช้สำหรับ
  • ความสูญเสียของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  • เงินค่าปลอบขวัญเนื่องจากเครื่องบินที่โดยสารถูกจี้

สนใจทำประกันการเดินทาง สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]

ดูข้อมูลในรูปแบบคลิปวิดีโอ