ตัวอย่างเหตุการณ์ บ้านพักคอนโด

ทุพพลภาพในทางประกันภัย

ทุพพลภาพในทางประกันภัย

ในทางประกันภัย เมื่อมีอุบัติเหตุ แล้วทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ จะมีวิธีประเมินอาการบาดเจ็บ เพื่อใช้ประกอบการจ่ายค่าสินไหม ในช่วงระหว่างที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าชั่วคราวหรือตลอดไป โดยมีการแบ่งการทุพพลภาพดังนี้คือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิง เช่น อาจถูกรถชนจนทำให้เป็นอัมพาต ไม่สามารถขยับตัวได้เลย

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำตลอดไป แต่ทำงานอื่นเพื่อสินจ้างได้  เช่น เดิมทำอาชีพคนงานก่อสร้าง แต่พลาดตกลงมาจากที่สูง ทำให้กระดูกสันหลังยุบและแตก เมื่อรักษาตัวแล้ว ก็ไม่สามารถยกของหนัก หรือใช้แรงมากๆ ได้อีกต่อไป จึงต้องเปลี่ยนไปขายลอตเตอรี่แทน

ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิง ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  เช่นมีอาชีพพนักงานขับรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ทำให้ขาบาดเจ็บ ต้องเข้าเฝือก ทั้ง 2 ข้าง ทำให้ในช่วงการรักษาตัวไม่สามารถทำหน้าที่คนขับรถได้ เมื่อรักษาหายปกติแล้วจึงกลับไปทำตามเดิม

ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำตามปกติบางส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือไม่สามารถจะประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำตามปกติ ได้ครบทุกส่วนใน ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่นมี อาชีพพนักงานส่งเอกสาร เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซต์คว่ำ ต้องเข้าเฝือก ทั้ง 1 ข้าง ทำให้ในช่วงการรักษาตัวไม่สามารถทำหน้าที่ส่งเอกสารได้ แต่ก็มาทำหน้าที่จัดเอกสารในสำนักงานแทน  เมื่อรักษาหายปกติแล้วจึงกลับไปทำตามเดิม