ความสามารถ ในการยอมรับความเสี่ยง ในแต่ละช่วงอายุของคน

การลงทุน เป็นเรื่องที่บุคคลให้ความสำคัญแตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เขามีความเข้าใจเรื่องการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง ก็จะเป็นตัวบอกได้ด้วยว่า บุคคลผู้นั้นจะให้น้ำหนักในการลงทุนมากน้อยเพียงใด และจะมีการจัดสรรสัดส่วนไปลงในสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างไร ช่วงอายุของคน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบอกได้ถึงระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยมีการแบ่งช่วงอายุ ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1 | ช่วงอายุวัยหนุ่มสาว ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ถือเป็นช่วงของการสะสม ( Accumulation Phase ) มีรายได้ยังไม่มากนักแต่สม่ำเสมอ เนื่องจากอายุยังน้อยจึงมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูง เพราะความรับผิดชอบยังไม่มากนัก และ ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลงทุนผิดพลาด การใช้จ่ายก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการระยะสั้น เช่นซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือการลงทุนเพื่อเก็งกำไร มากกว่าการหวังผลตอนแทนที่คงที่สม่ำเสมอ ดังนั้นการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะให้น้ำหนัก การลงทุนในตราสารทุน เช่นหุ้น หรือตราสารอนุพันธ์ ต่างๆ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ต้องมีการลงทุนเพื่อสะสมความมั่นคงในระยะยาว เช่น การลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF ) หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ   2 | ช่วงวัยกลางคน ซึ่งมีหน้าที่การงานมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ […]