ตัวแทน และ นายหน้า ในทางประกันภัย แตกต่างกันอย่างไร

โดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำประกันภัยเลย ซึ่งคำหรือชื่อเรียกของตัวแทน และ นายหน้านี้ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นได้ เราจึงขอทำการให้ข้อมูลดังนี้ครับ ตัวแทน ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคับและควบคุมตัวแทน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) จะน้อยกว่าที่ใช้ควบคุมนายหน้า ในทางกฎหมายจะใช้คำว่าทำหน้าที่ชักชวน ให้บุคคลมาทำประกันภัย คำว่า ” ชักชวน” ในที่นี้ก็จะให้ภาพที่ตัวแทนค่อนข้างมีความสนิทสนมกับลูกค้าเป้าหมาย และทำการแนะนำ ชักชวน ให้มาทำประกันผ่านเขา มีเพียงตัวแทนประกันภัยที่เป็นบุคคลเท่านั้น ตัวแทนไม่สามารถทำเป็นนิติบุคคล หรือในรูปแบบบริษัทได้ จะสังกัดบริษัทประกันภัย เพียงบริษัทประกันเดียว ( โดยเฉพาะประกันชีวิตจะเห็นได้ชัดเจน ) ดังนั้นแบบกรมธรรม์ที่ตัวแทนขาย ก็มาจากบริษัทประกันภัย บริษัทเดียวเท่านั้น การดำเนินงานใดก็ตามของตัวแทนในนามบริษัทประกันภัย ถ้าเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย บริษัทประกันภัยที่ตัวแทนที่สังกัดจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบตามกฎหมาย จะเน้นการขาย โดยใช้ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคล ( Relationship ) เพราะลูกค้ามีความสนิทสนมเชื่อใจกัน ชั่วโมงในการอบรมความรู้ทางด้านประกันภัย ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน จะน้อยกว่า นายหน้า  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ […]