ประกันสุขภาพ vs ประกันชีวิต

ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ คุณเคยสงสัยไหมว่า ประกัน 2 ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และมันมีวัตถุประสงค์ในการทำต่างกันอย่างไร ข้อสรุปด้านล่าง จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการประกันทั้ง 2 ประเภทนี้ ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ประกันชีวิต เป็นสัญญาระยะยาว จัดทำและขายได้เฉพาะบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยขายประกันชีวิตไม่ได้ สำหรับบริษัทประกันชีวิต ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาหลัก ไม่ซื้อไม่ได้ คือถ้าจะซื้อประกันสุขภาพก็ต้องซื้อประกันชีวิตก่อน จึงจะซื้อประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมได้ แต่คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันวินาศภัยได้เลยโดยตรง ผู้เอาประกันหวังผลทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันสามารถทำเพื่อเป็นประโยชน์ให้ได้กับหลายบุคคล ทั้งที่ทำเพื่อตนเอง หรือคนรอบข้าง ที่เราต้องดูแล ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ต่างๆ วัตถุประสงค์ในการทำ มีความหลากหลาย เช่น เกรงว่าเมื่อตัวเองเสียชีวิตแล้ว คนข้างหลังจะลำบาก ทำเพื่อเป็นมรดกให้คนข้างหลัง มีลูกเล็ก และกำลังจะเข้าสู่วัยการศึกษา ทำเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูก เป็นพนักงานประจำ อีก 20 ปีต้องเกษียณ ทำเพื่อเป็นสวัสดิการยามแก่ชราของตนเอง ไม่มีวินัยแต่ต้องการเก็บเงิน ทำเพื่อเป็นเงินออมของตนเอง ทำเพื่อหวังผลตอบแทนพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต ทำเพื่อเป็นการลงทุนของตนเอง เจ็บป่วยต้องการให้มีค่ารักษาพยาบาล ทำเพื่อเป็นสวัสดิการสุขภาพของตนเอง เบี้ยประกันมีตั้งแต่ต่ำไปถึงสูง ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ทำ เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า คือสามารถได้คืนกลับในรูปแบบของเงินก้อนเมื่อครบอายุกรมธรรม์ หรือ เป็นเงินก้อนให้คนข้างหลังเมื่อเราจากไป […]