ใครเป็นใคร ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน ( Contractor’s All Risk )

ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน หรือ กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง นั้นเป็นกรมธรรม์หนึ่ง ซึ่งมีหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่และผลกระทบที่เกี่ยวข้องในกรมธรรม์แตกต่างกันไป ดังนี้ คู่สัญญาของสัญญาว่าจ้าง อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับเหมา ซึ่งทั้ง 2 บุคคลนี้ จะถูกดึงมาเป็น ผู้เอาประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ ประเด็นคำถามที่พบบ่อยๆก็ คือ ถ้าผู้รับเหมาเป็นคนทำประกัน เป็นคนจ่ายเบี้ย ทำไมต้องเอาผู้ว่าจ้างมาเป็น ผู้เอาประกันภัยด้วย? ที่ต้องนำผู้ว่าจ้าง มาเป็นหนึ่งใน ผู้เอาประกันภัยด้วย เหตุผลก็คือ กรณีที่ระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง แล้วเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการฟ้องร้องเป็นคดีกันและผู้เสียหายฟ้อง ผู้ว่าจ้างเป็นจำเลยร่วมในคดี การที่ผู้ว่าจ้างเป็นหนึ่งในผู้เอาประกันภัย ก็จะทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความคุ้มครองและต่อสู้ทางคดีจากบริษัทประกันภัยด้วย ในการทำงานนั้นผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้รับเหมาหลัก ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอก ความเสียหายนี้จะได้รับความคุ้มครองด้วยไหม? ในกรณีนี้ ผู้รับเหมาย่อยรายอื่นๆ สามารถได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ด้วย ถ้า ในกรมธรรม์มีการระบุ ในส่วนของ ผู้เอาประกันภัยว่า นาย……. ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บจ. ……….. ในฐานะผู้รับเหมา และหรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง […]