ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ในการประกันอัคคีภัย

นอกจากลักษณะการใช้งานสถานที่แล้ว ประเภทหรือชั้นของสิ่งปลูกสร้าง ก็มีความสำคัญต่ออัตราหลักที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยด้วย การประกันบ้าน ประกันไฟไหม้บ้านนั้น หรือการประกันไฟไหม้ร้านค้า หรือ สถานประกอบการอื่นๆ นั้น ส่วนหนึ่ง เบี้ยประกันถูก หรือ แพง ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก็มีส่วนสำคัญในการกำหนด เบี้ยประกันถูกๆ เหล่านั้น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำแนกเป็น 3 ประเภท โดยดูจากลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่นปูน หรือ ไม้ ซึ่งก็จะมีผลต่อความเสี่ยง ความไวไฟ ความรวดเร็ว ในการลุกลามของเพลิง ซึ่ง ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง คือ 1. สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคอนกรีตเป็นส่วนประกอบเกินกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด 2. สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 คืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคอนกรีตเป็นส่วนประกอบ 50% – 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด 3. สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 คืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีไม้เป็นส่วนประกอบหลักของตัวอาคาร ในลักษณะการใช้งานของสถานที่ประเภทเดียวกัน เบี้ยประกันของ สิ่งปลูกสร้างชั้นที่ 1 เบี้ยประกันจะถูกที่สุด ดังนั้นคุณคงพอเห็นภาพคร่าวๆ […]