ภัยเพิ่ม ภัยธรรมชาติที่ควรซื้อเพิ่ม น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ

การซื้อภัยเพิ่ม อันได้แก่ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ เดิมมีมาอยู่แล้ว และอัตราเบี้ยประกันไม่สูงมากนัก แต่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปลายปี 2554 จึงทำให้ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ที่มีต่อบริษัทประกันต่างประเทศสูงขึ้น จึงทำให้อัตราเบี้ยประกันสำหรับภัยธรรมชาติปรับขึ้นมา และมีการใส่เงื่อนไขของ Deduct หรือความเสียหายส่วนแรก ที่ให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบเบื้องต้นก่อนด้วย กรมธรรม์ประกันภัยเพิ่ม ภัยธรรมชาติ ที่มา บริษัทประกันภัยเป็นผู้ขายโดยตรง โดยบริษัทประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองมาจากบริษัทประกันภัยต่างประเทศ ประเภทของ “ ภัยธรรมชาติ ” หมายถึง ภัยลมพายุ การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความ เสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นจากลมพายุ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่ 1. เกิดจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) และ/หรือ น้ำหนุน (High Water) และ/หรือน้ำที่ไหลล้น (Overflow) ไม่ว่าจะถูกพัดพามาโดยลมพายุหรือไม่ก็ตาม 2. เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เนื่องจาก (ก) น้ำฝน หิมะ ทราย หรือฝุ่นละออง ทั้งนี้ไม่ว่าจะถูกพัดพามาโดยลมพายุหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่น้ำฝน […]