ภาพรวมประกันอุบัติเหตุที่คุณต้องรู้

ในปัจจุบันนี้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากมาย ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และการคมนาคมที่เชื่อมต่อทุกส่วนเข้าด้วยกัน  ทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนและรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ของผู้คน เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อกิจกรรมมากขึ้น แน่นอนความเสี่ยงจากอุบัติเหตุก็ย่อมมีมากขึ้นด้วย เมื่อมีความเสี่ยง มีอุบัติเหตุ มีหรือที่ประกันภัยจะไม่มีกรมธรรม์มาเพื่อคุ้มครองเหตุร้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยที่ว่านี้ก็คือ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident )  ซึ่งให้ความคุ้มครองเหตุร้ายที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ โดยเนื้อหาส่วนนี้ เราจะอธิบายแบบกว้างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมกันก่อนนะครับว่า ประกันตัวนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร .. ความหมายของอุบัติเหตุ   ความหมายของคำว่า อุบัติเหตุ ที่ใช้ในกรมธรรม์นี้ก็คือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง”  ซึ่งสามารถแยกได้เป็นองค์ประกอบของคำว่า “อุบัติเหตุ” ตามนี้คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย ส่งผลให้เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ดังนั้นองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อนี้ต้องครบ ถึงจะเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุ ส่วนเงื่อนไขในการทำประกันภัยกรมธรรม์อุบัติเหตุก็คือ อายุ โดยทั่วไปของผู้ที่จะเอาประกันอยู่ระหว่าง 16 – 60 ปี ( ในกรมธรรม์ของบางบริษัทประกันก็ให้ประกันอายุเกิน 60 ปีได้ แต่เบี้ยประกันภัยก็จะสูงขึ้น ) […]