รวมความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์การเดินทางที่คุณอาจไม่ทราบ

รวมความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์การเดินทางที่คุณอาจไม่ทราบ คุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกะทันหันและคาดการณ์ไม่ได้ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง จนทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ตามมาตรฐานการแพทย์ คุ้มครอง กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อในประเทศไทยหลังเดินทางกลับมาแล้ว จากอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยต้องเข้ารับการรักษาภายใน 168 ชั่วโมง หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย คุ้มครอง กรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ในระหว่างระยะเวลาเดินทาง และมีความจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อทำการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย คุ้มครอง กรณีจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง โดยมีสาเหตุมาจาก การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย ของผู้เอาประกัน ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สมควรที่จะเดินทาง การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ของผู้เอาประกัน จนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการ ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ คุ้มครอง จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด อันมีผลทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น, ค่าใช้จ่ายที่ชำระไปล่วงหน้าสำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างการเดินทาง […]