การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเนื่องจากสินค้าของตนเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทก็ตาม ใช้หลักความรับผิดแบบเคร่งครัดมาใช้ (Strict Liability) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Law)

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

1. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) สำหรับ

• ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
• ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

2. การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะไม่เป็นการปลดเปลื้องบริษัทจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย

ข้อดีของการทำประกันกับเรา


ข้อดีของการทำประกันกับเรา

" ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีหลายบริษัทประกันภัยบริการท่าน นอกจากนั้นเรายังเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้จริงในแบบประกันนั้นๆ "

สนใจ สั่งซื้อประกัน Click ที่นี่ ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์สำหรับงานประกันประเภทนี้ การซื้อประกันผ่านคนที่มีความรู้จริง ย่อมช่วยท่านได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั่นเรายังแนะนำท่านให้กรมธรรม์ของท่านมีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุดที่ท่านอาจต้องเผชิญ

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเราเป็นประกันดี ประกันคุณภาพ ประกันที่จริงใจ ใส่ใจในเรื่องบริการ รักษาคำพูด และเราเชื่อหลักที่ว่า ถ้าคุณอยากใช้บริการกับใคร คุณจะติดต่อเข้ามาเอง ดังนั้นเราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้า