การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คือ การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้) ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง รวมถึงระหว่างการขนสินค้าขึ้นลงยานพาหนะขนส่งซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัย (ผู้รับจ้างขนส่ง) หรือตัวแทน/ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

1. ความสูญหายหรือความเสียหายหรือการส่งมอบชักช้าของสิ่งของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อสิ่งของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ และเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
2. ความคุ้มครองตามข้อ 1 ข้างต้นจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้

• คุ้มครองในกรณียานพาหนะที่เป็นหัวรถลากเท่านั้นโดยไม่สามารถบรรทุกของได้เอง เมื่อตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนของหัวรถลาก กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในส่วนของสิ่งของที่ขนส่งโดยหัวรถลากนั้นโดยไม่ต้องระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนรถพ่วง
• คุ้มครองในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย เมื่อตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุทั้งเลขตัวถังและเลขทะเบียนของทั้งรถบรรทุกและรถพ่วง หากระบุเฉพาะเลขตัวถังและเลขทะเบียนของรถบรรทุกหรือรถพ่วงคันหนึ่งคันใด จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของสิ่งของที่ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้เท่านั้น
• ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงนั้น จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะของรถบรรทุกและรถพ่วงให้คิดแยกจากกันด้วย
• คุ้มครองในกรณียานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ำ เมื่อตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุชื่อและเลขทะเบียนของเรือยนต์ลำที่ขนส่งหรือเรือลำเลียง กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในส่วนของสิ่งของที่ขนส่งโดยเรือยนต์หรือเรือลำเลียงนั้น หรือในกรณีที่ตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุเฉพาะชื่อและเลขทะเบียนเรือลากจูง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของสิ่งของที่บรรทุกในเรือลำเลียง 4 ลำแรก ที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงลำที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เครดิต : สมาคมประกันวินาศภัย

ข้อดีของการทำประกันกับเรา


ข้อดีของการทำประกันกับเรา

" ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีหลายบริษัทประกันภัยบริการท่าน นอกจากนั้นเรายังเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้จริงในแบบประกันนั้นๆ "

สนใจ สั่งซื้อประกัน Click ที่นี่ ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์สำหรับงานประกันประเภทนี้ การซื้อประกันผ่านคนที่มีความรู้จริง ย่อมช่วยท่านได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั่นเรายังแนะนำท่านให้กรมธรรม์ของท่านมีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุดที่ท่านอาจต้องเผชิญ

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเราเป็นประกันดี ประกันคุณภาพ ประกันที่จริงใจ ใส่ใจในเรื่องบริการ รักษาคำพูด และเราเชื่อหลักที่ว่า ถ้าคุณอยากใช้บริการกับใคร คุณจะติดต่อเข้ามาเอง ดังนั้นเราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้า