การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คืออะไร?

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ส่วนที่ 1 หากผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ
ผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายดังนี้

• การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย
• ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย บริษัทให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียต่อความบาดเจ็บ
ทางร่างกายซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยอุบัติเหตุในขณะหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม การเล่นในสนามกอล์ฟหรือ
สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผล ดังนี้

• เสียชีวิต
• สูญเสียอวัยวะและสายตา
• ทุพพลภาพถาวรสินเชิง
• ทุพพลภาพชั่วคราว
• การรักษาพยาบาล

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟสูญหายหรือ
เสียหายโดยอุบัติเหตุในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
หรือในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการเล่นหรือแข่งขัน บริษัท
จะจ่ายเงินรางวัลให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เครดิตข้อมูลจาก สมาคมประกันวินาศภัย

ข้อดีของการทำประกันกับเรา


ข้อดีของการทำประกันกับเรา

" ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีหลายบริษัทประกันภัยบริการท่าน นอกจากนั้นเรายังเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้จริงในแบบประกันนั้นๆ "

สนใจ สั่งซื้อประกัน Click ที่นี่ ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์สำหรับงานประกันประเภทนี้ การซื้อประกันผ่านคนที่มีความรู้จริง ย่อมช่วยท่านได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั่นเรายังแนะนำท่านให้กรมธรรม์ของท่านมีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุดที่ท่านอาจต้องเผชิญ

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเราเป็นประกันดี ประกันคุณภาพ ประกันที่จริงใจ ใส่ใจในเรื่องบริการ รักษาคำพูด และเราเชื่อหลักที่ว่า ถ้าคุณอยากใช้บริการกับใคร คุณจะติดต่อเข้ามาเอง ดังนั้นเราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้า