ประกันอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุ

เป็นการประกันความสูญเสีย หรือ ความเดือนร้อนอันเกิดมาจาก อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยฉับพลัน และส่งผลให้เกิดผลกับบุคคลนั้น โดยมิได้มุ่งหวังหรือเจตนา

ความคุ้มครองของ PA
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร และ ค่ารักษาพยาบาล โดยแบ่งประเภทเป็น
อบ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อบ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา การรับฟังและการพูดออกเสียง

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
การชดเชยความสูญเสีย
1. การชดเชยความสูญเสีย ทั้งในแบบ อบ.1 และ อบ.2
2. เงินชดเชยรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือชั่วคราวบางส่วน
3. ค่ารักษาพยาบาล

โดยเบี้ยประกัน PA จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้เอาประกันในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในแง่ของอายุ และ อาชีพของผุ้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันจะต้องแจ้งอายุ, อาชีพ, ผุ้รับผลประโยชน์ และ รายละเอียดส่วนตัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทที่รับประกันจะมีแบบฟอร์มให้กรอกและเซ็นต์ชื่อ

ระยะเวลาในการคุ้มครอง ปกติเป็นเวลา 1 ปี โดยเมื่อเกิดเหตุผุ้เอาประกันสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่มีการติดต่อกับผู้รับประกัน หรือ ถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลที่ติดต่อ ก็ต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อน และ ต้องขอใบรับรองแพทย์มา แต่สถานที่ที่เข้ารับการรักษาก็ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัยด้วย