ส่วนร่วมจากการใช้รถผิดประเภท

ส่วนร่วมจากการใช้รถผิดประเภท

เป็นความเสียหายส่วนแรก ที่เกิดจากผู้เอาประกันใช้รถผิดประเภทจากที่กำหนดในหน้าตารางกรมธรรม์ เช่น ในหน้าตารางกรมธรรม์กำหนดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แต่ผู้เอาประกันกับนำรถคันดังกล่าวไปรับส่งผู้โดยสาร หรือนำไปบรรทุกสินค้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีความเสี่ยงสูงกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล และถ้าผู้เอาประกันแจ้งตามความเป็นจริง เบี้ยประกันภัยย่อมต้องสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด และปรากฎว่ามีการนำรถไปใช้ผิดประเภท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกก่อนจำนวน 2,000 บาท นอกเหนือจากนั้นทางบริษัทประกันจึงจะรับผิดชอบให้