ส่วนร่วมผู้ขับ

ส่วนร่วมผู้ขับ ไม่ได้ระบุชื่อในกรมธรรม์

โดยทั่วไปนั้น ในกรมธรรม์สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 ท่าน ซึ่งการระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น จะมีผลทำให้เบี้ยประกันลดลงมา โดยขึ้นอยู่กับอายุของผู้ที่ระบุนั้น แต่ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด แล้วปรากฎว่าผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดเหตุนั้นไม่ใช่ผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถคันที่ทำประกันจำนวน 6,000 บาท และ และอีก 2,000 บาท ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก