สิ่งที่ควรรู้ในใบเคลม

สิ่งที่ควรรู้ในใบเคลม

สิ่งสำคัญที่คุณต้องดูคือตรวจสอบว่าเอกสารแผ่นนั้นคือใบเคลม หรือเอกสารยืนยันการรับผิดชอบ นอกจากนั้นให้ดูว่าลงรายละเอียดถูกต้องหรือไม่ ทะเบียนรถ รายละเอียดตำแหน่งรถที่ได้รับความเสียหาย รายละเอียดที่บอกว่า ฝ่ายถูก ฝ่ายผิด คดีความ( กรณีที่ยังไม่สรุปผล ) ดูว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ดูว่ามีการลงความเสียหายส่วนแรกหรือส่วนร่วมที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามีต้องดูว่าด้วยเงื่อนไขใดและถูกต้องหรือไม่ ดูว่าพนักงานที่มาปฎิบัติหน้าที่ชื่ออะไร เผื่อกรณีที่มีปัญหาจะได้ติดต่อได้ เมื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดทั้งหมดถูกต้องแล้วจึงลงลายมือชื่อรับเอกสารนั้น