ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ควรรู้อะไรบ้างก่อนจะซื้อกรมธรรม์

เพราะชีวิตต้องเคลื่อนที่ ยิ่งกิจกรรมมีมาก อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัว

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) จึงเริ่มเป็นที่นิยมและคุ้นเคยของคนทั่วไป แต่มีหลายๆ ประเด็นที่คุณอาจยังไม่ทราบ เกี่ยวกับกรมธรรม์ตัวนี้ เราจะขอสรุปสาระสำคัญบางข้อ ที่อาจเป็นประโยชน์กับผู้ถือกรมธรรม์อย่างคุณ

1. อุบัติเหตุ ในที่นี้หมายถึง ” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง “

2. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย หรือ เสียหาย อันเกิดจาก สาเหตุดังต่อไปนี้ (เลือกมาบางข้อที่เป็นเรื่องใกล้ตัว)

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การแท้งลูก
 • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับแต่เกิดอุบัติเหตุ
 • และข้ออื่นๆ ซึ่งดูได้จากกรมธรรม์ประกันภัย

3. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ ( เว้นแต่จะได้ขยายความคุ้มครอง และออกเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองให้ ) ขอยกมาเพียงบางข้อที่เป็นเหตุใกล้ตัว

 • ขณะที่แข่งรถ , แข่งเรือ , แข่งม้า , แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย , แข่งสเก็ต , ชกมวย , โดดร่ม (เว้นแต่โดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น-ลง บอลลูน หรือ เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจ
 • ขณะผู้เอาประกันขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ข้อนี้ถือเป็นข้อยกเว้น สำคัญ ดังนั้นผู้เอาประกันภัยที่ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นประจำ ต้องแน่ใจว่ากรมธรรม์ที่ท่านซื้อ ได้ขยายความคุ้มครองในข้อนี้)
 • ขณะผู้เอาประกันขับขี่หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 • ขณะผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการวิวาท
 • ขณะผู้เอาประกันปฎิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฎิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • และข้ออื่นๆ ซึ่งดูได้จากกรมธรรม์ประกันภัย

4. กรณีการเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มทุพพลภาพ ส่วนกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

5. บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าทดแทน ภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว แต่ถ้ามีข้อสงสัยในการเรียกร้อง ให้ขยายระเวลาออกไป แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน

6. กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน โดยบริษัทจะคืนเบี้ยในส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือให้ตามส่วน

เนื้อหาด้านบน เป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญในบางส่วนของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่อาจเป้นประโยชน์เมื่อคุณได้ทราบ โดยคุณสามารถ หาอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ได้จากเอกสารแนบของกรมธรรม์ประกันภัย