นายหน้าประกันภัยที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

นายหน้าประกันที่ดี

นายหน้า ประกันภัยในทุกวันนี้ มีมากมายหลากหลายเจ้า หลายบริษัท และจะรู้ได้อย่างไรว่า นายหน้าคนไหน ที่ไหน ดีหรือไม่ดี โดยในเบื้องสามารถวัดได้จากพฤติกรรม , ความใส่ใจต่อลูกค้าทั้งก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัย และ หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจทำประกันภัยไปแล้ว สามารถดูหรือสังเกตพฤติกรรมของนายหน้าประกันภัยได้ เพื่อนำมาตัดสินใจที่จะทำประกันกับนายหน้าคนนี้หรือไม่

คุณสมบัติของนายหน้าประกันภัยที่ดี ที่มีต่อลูกค้า ก่อนทำประกันภัย

 • เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี รู้จักตั้งคำถาม และ ช่างสังเกต เนื่องจากต้องทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า หรือหาให้ได้ว่าความคุ้มครองใดที่จำเป็นสำหรับลูกค้าแต่ละราย  ( พูดให้เห็นภาพง่ายๆ คือ ในแบบประกันที่ลูกค้าต้องการทำนั้น ความเสี่ยงที่เขามีคืออะไร เช่น ลูกค้าเป็นร้านขายสินค้าเด็ก ตั้งอยู่ริมถนน ก็ต้องแนะนำประกันร้านค้า ที่ต้องมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง ความเสียหายของกระจก มีความคุ้มครองโจรกรรมและเงินสด เพิ่มเติมจากความคุ้มครองพื้นฐานอื่นๆ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาที่รู้จักลูกค้ามา ,การพูดคุยกับลูกค้า รวมไปถึงการเข้าสำรวจภัย และ อื่นๆ เพิ่มเติม )
 • มีความละเอียดรอบคอบ ต้องเก็บรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการทำประกันภัยให้ครบถ้วน ใส่ใจทั้งรายละเอียดที่สำคัญ และ รายละเอียดปลีกย่อย ต่างๆ
 • ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดการทำประกันที่สำคัญ ให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างชัดเจน ตรงจุดใดที่เป็นข้อควรระวัง หรือเป็นเงื่อนไขก็ต้องบอกกล่าวอย่างชัดเจน ไม่มีหมกเม็ด
 • ตรงต่อเวลา หรือ ทำให้ได้ตามที่นัดหมาย ถ้าไม่สามารถทำได้ต้องชี้แจงเหตุผลให้ลูกค้าได้เข้าใจ
 • กล้าที่จะชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความสำคัญอันจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้ง 2 ฝ่าย
 • ไม่พูดหรือแนะนำในสิ่งที่ตนเองไม่แน่ใจหรือไม่รู้ เพราะอาจจะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลเสียได้ในระยะยาว
 • รักษาคำพูด ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะนายหน้าประกันภัย ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

คุณสมบัติของนายหน้าประกันภัยที่ดี ที่มีต่อลูกค้า หลังทำประกันภัย

 • ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 • สื่อสารหรือติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ สอบถามหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของทรัพย์สินที่ทำประกัน จะต้องมีการแจ้งเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลการทำประกันภัยให้ถูกต้อง ( เช่น มูลค่าทรัพย์สินลูกค้ามีมากขึ้น แต่เวลาต่ออายุยังต่อให้เท่าเดิม ผลเสียคือลูกค้าทำประกันต่ำกว่าทุนที่แท้จริง เกิดปัญหาตอนเคลม )
 • เมื่อมีเหตุการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า จะต้องทำการปรับเปลี่ยนแบบประกันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ( เช่น ทราบว่าปีนี้ จะมีพายุมาก มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม ก็ต้องเตือนลูกค้าหรือปรับแบบประกันลูกค้าให้มีความคุ้มครองภัยน้ำท่วม )
 • ปรับเปลี่ยนตัวเองรวดเร็ว และ ทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเสมอ
 • ต้องขยันหาความรู้เพิ่มเติม ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและงานที่ทำ
 • ยึดมั่นในจรรยาบรรณและความถูกต้อง เพื่อสร้างความศรัทธาและภาคภูมิในตนเองและอาชีพนายหน้าตัวแทนประกันภัย
 • ปฏิบัติตนและช่วยเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจทางด้านประกันภัยที่ถูกต้อง เพื่อทำให้ธุรกิจประกันภัยพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในระยะยาว

สนใจทำประกันรถยนต์ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]