ความเสียหายทรัพย์สิน

ประกันสุขภาพ vs ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ vs ประกันชีวิต

ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ คุณเคยสงสัยไหมว่า ประกัน 2 ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และมันมีวัตถุประสงค์ในการทำต่างกันอย่างไร

ข้อสรุปด้านล่าง จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการประกันทั้ง 2 ประเภทนี้ ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ประกันชีวิต

 1. เป็นสัญญาระยะยาว
 2. จัดทำและขายได้เฉพาะบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยขายประกันชีวิตไม่ได้
 3. สำหรับบริษัทประกันชีวิต ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาหลัก ไม่ซื้อไม่ได้ คือถ้าจะซื้อประกันสุขภาพก็ต้องซื้อประกันชีวิตก่อน จึงจะซื้อประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมได้ แต่คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันวินาศภัยได้เลยโดยตรง
 4. ผู้เอาประกันหวังผลทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้ว
 5. ผู้เอาประกันสามารถทำเพื่อเป็นประโยชน์ให้ได้กับหลายบุคคล ทั้งที่ทำเพื่อตนเอง หรือคนรอบข้าง ที่เราต้องดูแล ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ต่างๆ
 6. วัตถุประสงค์ในการทำ มีความหลากหลาย เช่น
  • เกรงว่าเมื่อตัวเองเสียชีวิตแล้ว คนข้างหลังจะลำบาก ทำเพื่อเป็นมรดกให้คนข้างหลัง
  • มีลูกเล็ก และกำลังจะเข้าสู่วัยการศึกษา ทำเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
  • เป็นพนักงานประจำ อีก 20 ปีต้องเกษียณ ทำเพื่อเป็นสวัสดิการยามแก่ชราของตนเอง
  • ไม่มีวินัยแต่ต้องการเก็บเงิน ทำเพื่อเป็นเงินออมของตนเอง
  • ทำเพื่อหวังผลตอบแทนพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต ทำเพื่อเป็นการลงทุนของตนเอง
  • เจ็บป่วยต้องการให้มีค่ารักษาพยาบาล ทำเพื่อเป็นสวัสดิการสุขภาพของตนเอง
 7. เบี้ยประกันมีตั้งแต่ต่ำไปถึงสูง ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ทำ
 8. เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า คือสามารถได้คืนกลับในรูปแบบของเงินก้อนเมื่อครบอายุกรมธรรม์ หรือ เป็นเงินก้อนให้คนข้างหลังเมื่อเราจากไป
 9. ในกรณีที่ทำต่อเนื่องมาสักระยะ กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสะสม ซึ่งสามารถเวนคืนกรมธรรม์โดยจะมีเบี้ยคืนให้

ประกันสุขภาพ

 1. ประกันสุขภาพจะเป็นสัญญาแบบปีต่อปี
 2. ประกันสุขภาพจะจัดทำและขายได้ทั้ง บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
 3. หวังผลตอนที่มีชีวิตอยู่ ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง
 4. หลักๆ ทำเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันโดยเฉพาะ ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองโดยตรงจากกรมธรรม์
 5. วัตถุประสงค์ในการทำเพื่อ คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆ
 6. เบี้ยประกันภัยค่อนข้างจะสูง เมื่อเทียบกับประกันชีวิตบางแบบ ที่ระดับทุนประกันภัยที่เท่ากัน
 7. เบี้ยประกันจ่ายทิ้งแบบปีต่อปี จะได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาลแทน
 8. สามารถยกเลิกได้ แต่ถ้ามีการเคลมแล้วในปีกรมธรรม์นั้นไม่สามารถยกเลิกได้

สนใจทำประกันสุขภาพ ติดต่อ 083-246-3599