ความคุ้มครองสำหรับประกันความรับผิดบุคคลภายนอก

จากบทความก่อน ที่เราพูดถึงคำจำกัดความของ “ กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก” ว่า บริษัทประกันจ่ายสินไหมสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่ “ บุคคลภายนอก “ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัยนั้น

ในบทความนี้ เราจะมาขยายความต่อในเรื่องของ ความคุ้มครองว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

โดยหลัก ๆ ความคุ้มครองที่มี จะครอบคลุมถึง

  1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย อันเกิดจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ

ขยายความง่ายๆ ว่า ถ้าอุบัติเหตุนั้น ทำให้ผู้เสียหายถึงขั้น เสียชีวิต , ได้รับบาดเจ็บ ทางร่างกาย , เกิดการเจ็บป่วย เช่นท้องเสีย เป็นไข้ หรือ กระทบต่ออนามัย ป่วยเป็นโรค หรือผิดสุขลักษณะ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทประกันจะรับผิดชอบให้

  1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน คือ ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึงความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ
  2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี คือ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้คดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปและได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย

ซึ่งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก จะมีเงื่อนไขในส่วนความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย หมายความว่า ทุกครั้งที่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ตั้งแต่บาทแรก แต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบก่อนเบื้องต้น

เช่น กรมธรรม์ กำหนดความรับผิดส่วนแรกที่ 5,000 บาท แต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หมายความว่า ถ้าพนักงานพลาดทำอาหาร หกใส่กระเป๋าของลูกค้าเสียหาย โดยมูลค่ากระเป๋าอยู่ที่ 15,000 บาท ในกรณีนี้ ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบก่อน 5,000 บาท ส่วนที่เกินมาอีก 10,000 บาท บริษัทประกันจึงรับผิดชอบให้นั่นเอง

แต่ในส่วนของชีวิต ร่างกาย และ อนามัย บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกเต็มที่ คือจ่ายสินไหมให้ตั้งแต่บาทแรก เพราะไม่มีการกำหนดความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย เป็นเงื่อนไขของกรมธรรม์นั่นเอง

นอกเหนือจากนี้ กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองอื่นๆ ที่ขยายเพิ่มเติมให้อีก โดยการใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ซึ่งเราจะมาความรู้จักกัน สำหรับบางเงื่อนไขพิเศษ ( Special Clauses ) ในบทความครั้งต่อไปครับ

สนใจติดต่อขอข้อมูล ขอคำปรึกษา หรือซื้อประกันภัย ติดต่อที