ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก ว่าด้วยเรื่องเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง

ในบทความนี้เราจะว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขพิเศษ ( Special Clauses ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ติดกับกรมธรรม์ เพื่อทำหน้าที่ขยายความคุ้มครองให้กว้างขวางและพิเศษ มากขึ้น ซึ่งเราจะพูดถึงบาง เงื่อนไข ที่สำคัญครับ โดยจะอธิบายคร่าวๆ และพยายามใช้ภาษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้นอาจไม่สามารถอธิบายได้ครบทุกส่วนตามเนื้อหาจริง ซึ่งอย่างไร ก็ให้ยึดตามข้อความจริงในแต่ละ Special Clause เป็นหลักนะครับ

 1. Clause แรก ที่อยากแนะนำ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ผู้ใช้บริการต้องขับรถมา ยังร้านค้าของผู้เอาประกันภัย คือ
 • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ

จะขยายความคุ้มครองให้รถของบุคคลภายนอก ขณะที่

 • รถอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ดูแลที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย
 • หรือขณะที่รถของบุคคลภายนอกจอดอยู่ในที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย

แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจาก การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอก สำหรับรถคันนั้นๆ โดยความรับผิดนี้บริษัทประกัน จะมีกำหนดจำนวนเงินที่จะรับผิดต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และ ตลอดระยะเวลาประกันภัยครับ

 1. Clause ที่สอง สำคัญมากกับธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม คือ
 • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ

ขยายความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต หรือการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงมาจาก

 • อาหารหรือเครื่องดื่มเป็นพิษ
 • มีสิ่งที่เป็นอันตรายในอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • ความบกพร่องของภาชนะที่บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม

ซึ่งเกิดจากการจำหน่าย จัดเตรียม หรือให้บริการ ของผู้เอาประกันภัย ณ. สถานที่ประกอบการของธุรกิจนั้น โดยผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกัน อย่างเหมาะสมและเต็มที่แล้ว

Clause ตัวนี้บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหม โดยมีวงเงินความรับผิดต่อคน , ต่อเหตุการณ์ และ ตลอดระยะเวลาประกันภัย

 1. สำหรับ Clause ตัวต่อไป เหมาะกับธุรกิจ ที่ไปเช่าสถานที่ของคนอื่นในการประกอบการเช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารเอง หรือ ธุรกิจที่มีหน้าที่ดูแลหรือครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่น โกดัง ที่มีการเก็บและบริหารจัดการสินค้า , อู่รถยนต์ …. คือ
 • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอัคคีภัยและภัยระเบิด ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ

Special Clause ตัวนี้ได้ขยายความคุ้มครองสำหรับความเสียหาย ที่มีสาเหตุมาจากอัคคีภัยและการระเบิด ( แต่ยกเว้นการระเบิดของหม้อน้ำ ) สำหรับ

 • สิ่งปลูกสร้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งปลูกสร้าง ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่อยู่ในความครอบครองดูแล เช่นเราไปเช่าอาคารเปิดร้านอาหาร ตัวตึกไม่ได้เป็นของเราแต่เรามีหน้าที่ดูแลตามสัญญา ปรากฏว่า ไฟไหม้จากการประกอบธุรกิจของเรา และ ทำให้ตึกที่เช่าได้รับความเสียหาย กรณีนี้ตัวตึกที่เป็นของผู้ให้เช่าก็จะได้รับการชดใช้
 • ทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของแต่อยู่ในความครอบครองดูแล แต่ไม่รวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์

ซึ่งทำให้นึกถึงปัจจุบันนี้ที่มีธุรกิจที่เป็นโกดังให้เจ้าของสินค้านำสินค้ามาวาง แล้วเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อก็ทำหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ หรือ ร้านค้า เช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์ ที่สินค้าทำเสร็จแล้ว ลูกค้าชำระเงินจ่ายมาแล้ว สินค้าอยู่ระหว่างรอขนส่ง ในแง่นี้ทางกฎหมายก็ถือว่ากรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว แต่ผู้ขายยังมีหน้าที่ดูแลครอบครองอยู่ ดังนั้นถ้าเกิดไฟไหม้โรงงาน และเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ถูกไฟไหม้ ประกันก็จะชดใช้ให้แก่เจ้าของเฟอร์นิเจอร์ตามความคุ้มครองของ Clause ตัวนี้นั่นเอง

แต่ความคุ้มครองนี้จะไม่รวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ โดย คำจำกัดความของ ผู้รับฝากทรัพย์ ตาม ปพพ.ม.567 คือ “อันว่าฝากทรัพย์นั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้ฝากทรัพย์ ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้”

 1. Clause ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ควรมีไว้ในกรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับทุกๆ ธุรกิจ เพราะจะช่วยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ
 • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ

คือมีการขยายความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลของบุคคลภายนอก ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายในสถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัย โดยการบาดเจ็บนั้นต้องเป็นผลมาจาก

 • สภาพในสถานที่เอาประกันภัย หรือ
 • การประกอบกิจการของผู้เอาประกันภัย

โดยจะมีการจำกัดความรับผิด ต่อคน/ต่อเหตุการณ์ และ ตลอดระยะเวลาประกันภัย

แต่การขยายความคุ้มครองนี้จะมีข้อยกเว้นสำหรับ

 • ผู้เช่า ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บในสถานที่ที่เช่า นั้น
 • บุคคลที่มา ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ก่อสร้าง ณ.สถานที่ดังกล่าว

Special Clauses ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นทั้งตัวอย่าง และ การแนะนำว่า มีความสำคัญต่อกรมธรรม์ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับธุรกิจแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องเลือกติดตามความเหมาะสม

สนใจติดต่อขอข้อมูล ขอคำปรึกษา หรือซื้อประกันภัย ติดต่อที่