รายละเอียดการเปิดเคลมโควิดแต่ละบริษัทประกันภัย

 • บริษัทประกัน : กรุงเทพประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2285-8888 กด 3 และกด 3
 • อีเมล์ : [email protected] , Line @bangkokinsurance
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ฝ่ายสินไหมทดแทน (ชั้น 4)
  บมจ.กรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ 25 ถ.สาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  หรือ ณ สาขากรุงเทพประกันภัยทั่วประเทศ
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม : ทางเว็บไซต์ > https://bangkokinsurance.com/claimCOVID19 > ระบุเลขกรมธรรม์ และหมายเลขบัตรประชาชน (บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว )
  กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลและทดแทนสินไหม ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ
 • บริษัทประกัน : วิริยะประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-129-8792 และ 02-129-8777
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : แผนกสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุ ชั้น 11B อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้ง บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม : ส่งเอกสาร

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

  2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา อาการสำคัญ และผลการวินิจฉัย

  3. (ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐาน ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมและสอบถามดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ) • บริษัทประกัน : เจมาร์ทประกันภัย (ชื่อเดิมเจพีประกันภัย)
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-099-0555 ต่อ 5301
 • อีเมล์ : [email protected] , Line @claimnonmotor
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :ส่งเอกสาร1 หนังสือเรียกร้องสินไหมทดแทน (ที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ดาวน์โหลด https://backoffice.jaymartinsurance.co.th/2 หนังสือผลตรวจเชื้อโคโรน่า 2019 จากโรงพยาบาล (ฉบับจริง)3 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)4 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

  5 ใบรายงานแพทย์ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากติดโควิด


 • บริษัทประกัน : อาคเนย์ประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ :
 • อีเมล์ : MajorA&[email protected] , Line @southeast.th
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :แจ้งเคลมผ่านไลน์    @southeast.th1 แอดไลน์2 กด “แจ้งเคลมประกันโควิด”3 กรอกข้อมูลยืนยัน OTP4 กรอกรายละเอียด และอัพโหลดเอกสาร (เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง)

  5 ติดตามสถานะ การเคลม


  ส่งทางอีเมล


  MajorA&[email protected] พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


 • บริษัทประกัน : เมืองไทยประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-290-3333 หรือ 1484
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ) เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :ส่งอีเมล ที่ subject ว่า“ส่งเอกสารเคลมโควิด19/วัคซีน + ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย + ระบุเลขกรมธรรม์”ดาวน์โหลด https://mticlaimcovid.muangthaiinsurance.com/หมายเหตุ : อีเมลนี้ใช้เพื่อส่งเอกสารแจ้งเคลมโควิด19/วัคซีนเท่านั้นเฉพาะความคุ้มครอง (รายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อแจ้งเคลมได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน)

  1. ผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย (เจอ จ่าย จบ)

  2. เงินช่วยเหลือกรณีผู้เอาประกันภัยติดโควิด19 (แบบเหมาจ่าย)


  3. เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล


 • บริษัทประกัน : ทิพยประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-118-5555 ต่อ5005, 5007
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :

ส่งทางอีเมล หรือส่งโดยตรงกับบริษัท

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย
 • บริษัทประกัน : สินมั่นคงประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-237-87000
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เคลมประกัน โควิด) เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลงลายมือชื่อโดยผู้เอาประกัน / ผู้แทน
 2. ผลตรวจเป็น Covid โดยใช้วิธี RT-PCR (ต้นฉบับ)
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง (ชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัย)
 6. 6. กรณี Home Isolation โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานการลงทะเบียน พร้อมกับรหัสหน่วยบริการ (ถ้ามี)
 • บริษัทประกัน : นวกิจประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-664-7711 ต่อ 1136,1137,1140,1163
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :
 • ส่งเอกสารทางอีเมล์*กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุด้านล่างดังต่อไปนี้

  1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

  2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน)ของผู้รับผลประโยชน์ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการรับเงินค่าสินไหมทดแทน


  **ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุ

  2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ ฉบับสําเนา (รับรองสําเนาโดยโรงพยาบาล)

  3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุรายละเอียดค่ารักษา

  4. ประวัติการรักษาทั้


  งหมด และผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแสดงผลการติดเชื้อไวรัส Covid 19  1. สําเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

  2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน)ของผู้เอาประกันเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการรับเงินค่า


  สินไหมทดแทน


  ***ผลประโยชน์ชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน/ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า  1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุ

  2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ ฉบับสําเนา (รับรองสําเนาโดยโรงพยาบาล)

  3. ประวัติการรักษาทั้


  งหมด และผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแสดงผลการติดเชื้อไวรัส Covid 19  1. สําเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

  2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน)ของผู้เอาประกันลงนามรับรองสําเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการรับเงิน


  ค่าสินไหมทดแทน


 • บริษัทประกัน : เดอะวันประกันภัย (ชื่อเดิมสินทรัพย์ประกันภัย)
 • เบอร์โทรติดต่อ : 1729
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : เคลมสินไหมโควิด บริษัท เดอะวันประกันภัย  จำกัด 492 , 494  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :ส่งทางอีเมล หรือส่งโดยตรงกับบริษัท*กรณีเบิกแบบเจอจ่าย / ชดเชยรายได้1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง3.ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง

  4.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)


  5.ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)


  6.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  7.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  (#กรณีเข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation หากไม่มีใบรับรองแพทย์สามารถใช้เพียงเอกสารแสดงผลการติดเชื้อแบบ RT-PCR จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้


  ##กรณีเข้าการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรรม) ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆตามดุลพินิจของแพทย์ โดยจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกิน 14 วัน)


  **กรณีเบิกโคม่า


  1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม


  2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง


  3.ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง


  4.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล)


  5.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราในทะเบียนบ้านกรณีเสียชีวิต) ของผู้เอาประกันภัย


  6.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)


  7.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)


  8.สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)


 • บริษัทประกัน : Tune Protect
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-078-5656 กด 1 กด 4
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :ส่งทางอีเมล หรือส่งโดยตรงกับบริษัท*เอกสารเบื้องต้น (ฉบับจริง)

  1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คลิกดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง

  2. กำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary)

  3. สำเนากรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย)

  4. สำเนา PASSPORT และหน้าที่ประทับตราเข้าประเทศจาก ตม.

  5. รายละเอียดบัญชีธนาคาร (Bank account details)

  6. ใบรับรองแพทย์ยืนยันการตรวจ COVID TEST จากประเทศต้นทาง (FIT TO FLY Doctor Certificate)


  **กรณีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)(ฉบับจริง)  1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล

  2. ใบเสร็จรับเงิน (สำเนา) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล พร้อมรายการยา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  3. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด รวมถึงผล Lap ทั้งหมด


  ***ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) (Medical Expense) (ฉบับจริง)  1. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล

  2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล พร้อมรายการยา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด


  3. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด รวมถึงผล Lap ทั้งหมด


 • บริษัทประกัน : เอเชียประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-869-3399
 • อีเมล์ :
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 183 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :ส่งโดยตรงกับบริษัท*เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-191.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน2.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล ว่ามีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 พร้อมประทับตราโรงพยาบาล3.ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการตรวจแบบ RT PCR (ฉบับจริง) จากห้องปฏิบัติการ (Lab Test Result) หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)

  4.แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองเอกสารถูกต้องพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)


  5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  6.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)


  **เอกสารเพิ่มเติมการเบิกค่าชดเชยรายวัน


  1.เอกสารสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล


  ***เอกสารเพิ่มเติมการเบิกค่ารักษาพยาบาล / ภาวะโคม่า


  1.เอกสารใบสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล


  2.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง (เฉพาะการเบิกค่ารักษาพยาบาล)


  3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)*เฉพาะการเบิกภาวะโคม่า


 • บริษัทประกัน : ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02 246 9635  ต่อ 4103
 • อีเมล์ : [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : ฝ่ายสินไหม NON Motor อาคารไทยประกันชีวิต 123 ชั้น 15 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :ส่งโดยตรงกับบริษัท**กรณีเบิกแบบเจอจ่าย1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล และ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง3.ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง

  4.สำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล


  5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  7.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  **กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล


  1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม


  2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง


  3.ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง


  4.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล


  5.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล และใบสรุปรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริง


  6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  7.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  8.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  9.หลักฐานใบคำสั่งแพทย์ให้ดูแลรักษาแบบ Home Isolation & Community Isolation


  ***กรณีเบิกชดเชยรายได้


  1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม


  2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล และ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง


  3.ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง


  4.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล


  5.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล และใบสรุปรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริง


  6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  7.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  8.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)


  ****กรณีเบิกโคม่า


  1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม


  2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล และ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง


  3.ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง


  4.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล)


  5.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราในทะเบียนบ้านกรณีเสียชีวิต) ของผู้เอาประกันภัย


  6.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)


  7.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)


  8.สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)


 • บริษัทประกัน : ไทยประกันภัย
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02 613 0123 กด 4 , 02 613 0100 ต่อ 545 / 682 / 684
 • อีเมล์ : [email protected] , [email protected]
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : ฝ่ายสินไหม Non motor บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :เช็คสถานะการเคลมโควิด LINE @Pchangส่งโดยตรงกับบริษัท*กรณีเบิกเจอจ่าย

  1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

  2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และผลการวินิจฉัยโรค

  3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ*

  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

  5. สำหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)


  หมายเหตุ*ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการตามที่


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ


  บางกรณีบริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำ เป็น เช่น สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล สำเนาหนังสือเดินทาง ฯลฯ


  **กรณีเบิกโคม่า  1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

  2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และผลการวินิจฉัยโรค

  3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ*

  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

  5. สำหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)


  หมายเหตุ*ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการตามที่


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ


  บางกรณีบริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจา เป็น เช่น กรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


  2019จดัส่งสำเนาหนังสือรับรองการตาย, สำเนาใบมรณบัตร, ทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” ของผู้เอาประกัน , สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/ ทายาทตามกฎหมาย ฯลฯ


 • บริษัทประกัน : FWD
 • เบอร์โทรติดต่อ : 1351
 • อีเมล์ :
 • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :
 • ขั้นตอนการแจ้งเคลม :  เนื่องจากทางบริษัทยกเลิกการขายประกันโควิดไปเมื่อ  30/7/2021  จึงสอบถามข้อมูว่าเป็นFWD ประกันชีวิต หรือ FWD ประกันภัย  ก่อนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเบิกเคลม

ข้อมูลในรูปแบบ INFOGRAPHIC

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599

Line@ ID : @k.strong

Email : [email protected]