ความหมายบางคำที่ควรรู้ เกี่ยวกับ พรบ

ความหมายที่ควรทราบเกี่ยวกับ กรมธรรม์ภาคบังคับ หรือ พรบ. ตัวนี้ก็คือ

1.ผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง
• ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
• เนื่องมาจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง
• เนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในตัวรถ
• และรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย

2.ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หมายถึง
• ผู้ซึ่งอยู่ใน หรือบน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
• ผู้ซึ่งกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถนั้นด้วย

3. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง
• ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
• ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปลงศพ
• รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
( ซึ่งบริษัทประกันต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย หรือ ทายาท ภายใน 7 วันนับตั้งแต่มีการร้องขอ โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความถูกผิด )