เอกสารที่ใช้ในการเบิกพรบ

เอกสารที่ใช้ในการเบิกพรบ กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล

เอกสารที่ใช้ในการเบิก ( กรณีที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ) คือต้องนำเอกสารต่างๆ เหล่านี้ไปยื่นให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายให้นำเอกสารไปยื่นดังนี้คือ

ในส่วนของเจ้าของรถ ต้องใช้
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนากรมธรรม์รถ ( พรบ.)
• สำเนาคู่มือรถ
• บันทึกประจำวัน
• สำเนาใบขับขี่ ( ถ้ามี )
• กรณีรถใหม่ ( แนบใบเช่าซื้อ )

ในส่วนของผู้ขับขี่ ต้องใช้
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบขับขี่

ในส่วนของ ผู้ประสบภัย ต้องใช้
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุอายุไม่ถึง 20 ปี
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
• สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
• สำเนาสูติบัตร (กรณีที่เป็นผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี)